fbpx
featured-image
beeld: Jeroen Lavèn

Podcast

De Kunstavond Radio is terug te luisteren in podcast vorm. Spotify | Apple Podcast | Google Podcast | Pocket Casts | Radio Public | Breaker

Programmna:

Vrijdag 25 JUNI, 21 uur:

Kunstinstituut Melly presenteert: In sa­men­wer­king met kun­ste­naar Gio­van­ni Mai­s­to Fer­rei­ra en Het Nieu­we In­sti­tuut pre­sen­teert Kunst­in­sti­tuut Mel­ly een twee­de­lig eve­ne­ment rond Touch’M, Fer­rei­ra’s kor­te film. In dit eer­ste deel gaat col­lec­tief le­ren fel­low Aqueene Wil­son in ge­sprek met Fer­rei­ra over zijn werk­pro­ces en hoe hij zorgt voor zijn ei­gen wel­zijn en gees­te­lij­ke ge­zond­heid. Na het ge­sprek zal Touch’M of­fi­ci­eel in pre­mi­è­re gaan.

V2_ presenteert de derde aflevering in een serie van drie, waarin de rol van radio als medium voor artistieke expressie en experiment wordt onderzocht. In elke aflevering nodigen we een kunstenaar uit om een kunstwerk voor radio te delen en vervolgens een informeel gesprek te voeren over hoe en waarom radio een geweldig medium is voor kunst. Kunstenaar voor deze editie is Mint Park.

Vrijdag 18 JUNI, 21 uur:

 

TENT presenteert: Geo Wyeth zal een fragment ten gehore brengen uit hun doorlopende stank poetry stew, Muck Studies Dept. Gesproken vanuit het oogpunt van een nep stadsagent, wiens taak het is om door laag liggende wateren in het Nederlandse landschap te waden, ‘looking for stars out of what stinks.’ Bezoek TENT en Shimmer om meer te zien en horen van de Muck Studies Dept.

MAMA presenteert: een showcase van het nieuwe design-onderzoek en mixed media duo Liminal Vision (bestaande uit Sxmbra [“Sombra”] en nvisible studio), en in het bijzonder hun worldbuilding project Zhouwei Network [“Djowey Network”]. De mix geeft een inkijkje in de drie mogelijke samenlevingen van de toekomst: Dolphin Waves, Dragonfly en Project Gecko, en de ‘liminal realm’ van waaruit we kunnen reflecteren op de collectieve en individuele drijfveren die de toekomst vormgeven.

Vrijdag 11 JUNI, 21 uur:

WORM pre­sen­teert: In een ge­sprek met cu­ra­tor Rae Par­nell ont­hult pod­cas­ter en ac­ti­vist Ma­ri­am El Mas­lou­s­hi meer over haar on­der­zoek rond pro­test­ge­zan­gen in Ne­der­land en haar ar­tis­tie­ke pro­ces tij­dens een mei re­si­den­tie in WORM Pi­ra­te Bay.

CBK pre­sen­teert: In de pod­cast se­rie De Gedroomde Stad van CBK Rot­ter­dam schui­ven Rot­ter­dam­se kun­ste­naars aan om te ver­tel­len over hun fa­vo­rie­te werk in de stad, de re­la­tie tot hun ei­gen werk en ook wor­den ze uit­ge­vraagd over hun dro­men en ver­lan­gens voor de stad. Je­ani­ne van Ber­kel spreekt in deze vier­de af­le­ve­ring van De Gedroomde Stad met kun­ste­naar Pen­dar Na­bi­pour over zijn werk en fa­vo­rie­te kunst­wer­ken in Rot­ter­dam.

Vrijdag 4 JUNI, 21 uur:

Voor de zesde uitzending van de Kunstavond Radio reflecteert Kunstinstituut Melly op haar nieuwe tentoonstelling ’84 STAPPEN’. Collectief Leren fellow Aqueene Wilson spreekt in deze uitzending met Kaoutar Gadir (singer/songwriter) en Pricilla Motman (oprichtster van MAWUMB) over hun relatie tot het instituut en hun perspectief en bijdrage aan de definitie van zorg, mentale gezondheid en feminisme.

V2_ presenteert de tweede aflevering in een serie van drie, waarin de rol van radio als medium voor artistieke expressie en experiment wordt onderzocht. In elke aflevering nodigen we een kunstenaar uit om een voor radio gemaakt kunstwerk te delen en vervolgens een informeel gesprek te voeren over hoe en waarom radio een geweldig medium is voor kunst. Kunstenaar voor deze editie is Stephanie Pan.

Vrijdag 28 mei, 21 uur:

TENT presenteert: Hoe willen we leven? Welke alternatieven zijn er voor de dominante eigendomsvormen en het marktgedreven huisvestingsbeleid, in een tijd waarin ruimte schaarser en duurder wordt en burgers uit hun huizen worden geduwd? Fucking Good Art is een redactioneel kunstproject van Robert Hamelijnck en Nienke Terpsma, dat draait om mondelinge geschiedenis, tegencultuur, zelforganisatie en DIT—do it together.

MAMA presenteert: Het afgelopen jaar hebben we allemaal een nieuw vocabulaire geleerd. Van guilt tripping tot gaslighting, van love bombing tot blame-shifting, technieken van emotionele manipulatie werden gemakkelijk verteerbaar in hapklare sociale media berichten en tik tok video’s. Populaire cultuur, van films tot muziek, propageert wat nu wordt omschreven als narcistisch gedrag. Deze avond zal MAMA een kroniek geven van de gemiddelde giftige relatie door het verkennen van een aantal van deze termen en hun effecten via populaire muziek.

Vrijdag 21 mei, 21 uur:

WORM pre­sen­teert The power of unheard voices | Endangered language and performance art. Cu­ra­tor Nia Kon­stan­ti­n­o­va no­digt de Sy­be­ri­sche kun­ste­naar Na­ta­lia Pa­pa­e­va uit voor een ge­sprek. We zul­len luis­te­ren naar 3 van Na­ta­li­a’s per­for­man­ces en een ge­sprek heb­ben over het be­lang van taal en sounds­ca­pes in haar werk. We zul­len vra­gen: Wat bracht Na­ta­lia te­rug naar haar be­dreig­de moe­der­taal, het Boer­jat? Hoe heeft het her­ont­dek­ken van haar taal haar werk be­ïn­vloed? Hoe ge­bruikt ze her­ha­ling en rit­me als con­cep­tu­e­le hulp­mid­de­len? Wat zijn haar tech­nie­ken om de emo­ties van de toe­schou­wer te be­ïn­vloe­den? (En­gels­ta­lig)

CBK Rotterdam pre­sen­teert De Gedroomde Stad Episode 2. Hier­in schui­ven Rot­ter­dam­se kun­ste­naars aan om te ver­tel­len over hun fa­vo­rie­te werk in de stad, de re­la­tie tot hun ei­gen werk en ook wor­den ze uit­ge­vraagd over hun dro­men en ver­lan­gens voor de stad. (En­gels­ta­lig)

Vrijdag 14 mei, 21 uur:

V2_ presenteert de eerste aflevering in een serie van drie, waarin de rol van radio als medium voor artistieke expressie en experiment wordt onderzocht. In elke aflevering nodigen we een kunstenaar uit om een kunstwerk voor radio te delen en vervolgens een informeel gesprek te voeren over hoe en waarom radio een geweldig medium is voor kunst.

Kunstinstituut Melly re­flec­teert op haar nieu­we ten­toon­stel­ling 84 STAPPEN. Col­lec­tief Le­ren fel­low Aqueene Wil­son preekt in deze uit­zen­ding, in re­la­tie tot de ten­toon­stel­ling 84 STAPPEN met Ya­hai­ra Bri­to Mor­fe, ver­te­gen­woor­di­ger van pod­cast ‘The Spoi­led Bro­th’ en voor­ma­lig par­ti­ci­pant van Kunst­in­sti­tuut Mel­ly’s edu­ca­tie pro­gram­ma over de de­fi­ni­tie van zorg, men­ta­le ge­zond­heid en fe­mi­nis­me. (En­gels­ta­lig)

Vrijdag 7 mei, 21 uur:

TENT pre­sen­teert “Off-Sho­re”, een con­cept al­bum, ge­re­gis­seerd door La­vi­nia Xau­sa in sa­men­wer­king met de Rot­ter­dam­se spo­ken-word kun­ste­naars en mu­zi­kan­ten Neu­sa Gomes, Kiki Luit­wie­ler, Ke­vin Jo­si­as, Ad­eiye Tjon, Rik Zut­phen, Ken­ny Gomes, Shi­va Wil­lem, Jephan Es­se­boom, en Is­mael Lo. De mu­ziek en tek­sten op het al­bum, zijn ge­schre­ven naar aan­lei­ding van hun ge­sprek­ken over het su­per­di­ver­se ka­rak­ter van Rot­ter­dam, de Ne­der­land­se ko­lo­ni­a­le ge­schie­de­nis, en hoe die tot op de dag van van­daag door­werkt in Rot­ter­dam­se ge­meen­schap­pen. Van­avond zal Xau­sa het pu­bliek be­ge­lei­den bij het luis­te­ren naar het al­bum.

MAMA in­ter­viewt een mu­ziek­we­ten­schap­per over hoe Ra­dio Jin­gles onze her­se­nen be­ïn­vloe­den en wat het met onze geest doet als we er­naar luis­te­ren. Daar­na zal de crew in de stu­dio hun Jin­gle ken­nis tes­ten. Hoe­veel Jin­gles kun jij je her­in­ne­ren?

Vrijdag 30 April, 21 uur:

CBK Rotterdam presenteert de serie De Gedroomde Stad. Hierin schuiven Rotterdamse kunstenaars aan om te vertellen over hun favoriete werk in de stad, de relatie tot hun eigen werk en ook worden ze uitgevraagd over hun dromen en verlangens voor de stad.

WORM presenteert Episode 1: Not really about something but merely in and around, met een geluidskunstwerk van het Rotterdamse kunstcollectief WoodstoneKugelblitz.